بیا از  رفتن دکتر پشیمونت کنم

دلگشا

 ار رفتن دکتر پشیمونت کنم
شعر زیبای شیرازی سروده آقای فهندژ شاعر طنز پرداز شیرازی در برنامه #شب_پارسی 
 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳