نارسایی کلیه

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر عزت زادگان فوق تخصص کلیه و استاد دانشگاه در رابطه با نارسایی کلیه در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳