زمین رها شده شهرداری شیراز در سراج

پی جور

گفتگو با آقای ذی خوانی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 4 شهرداری شیراز 

بررسی مشکلات شهر شیراز
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳