شهر جهانی منبت 

مستند

  مستند رنگواره های کهن ویژه شهر آباده ، قسمت اول
شهر جهانی منبت 
 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳