زونکَنَمُ باز کنی ،زونکَنِتُ باز میکنم  

انتخابات

 زونکَنَمُ باز کنی ،زونکَنِتُ باز میکنم  
 تازه اول مناظره هاست 
 

ویژه انتخابات
۳ تیر ۱۴۰۳