بحران آب

گفتگو

گفتگو با جناب آقای مهندس زارعی قنات نوعی مدیر آب ، خاک و فنی مهندسی جهاد کشاورزی و  دکتر نوشادی استاد دانشگاه (مهندسی آب) در رابطه با بحران آب در استان فارس

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۴ آبان ۱۳۹۶