کار درمانی در کودکان فلج مغزی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر درخشان راد استاد  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت