شب شعر عاشورا

مذهبی

سی و دومین گرد همایی شب شعر عاشورا در شیراز

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۱ آبان ۱۳۹۶