آموزش دوخت چادر زنانه

هنری

آموزش دوخت چادر زنانه 

خانم عمادی 

اجرا : خانم ثریا بناکار 

بخش هنری
۲۷ آبان ۱۳۹۶