خود مراقبتی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر همتی قائم مقام معاونت بهداشتی داشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد خود مراقبتی و راه کار های آن

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۷ آذر ۱۳۹۶