آیتم دور

خوشا شیراز

آیتم دور با اجرای امین رضایی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ آذر ۱۳۹۶