نتایج مسابقه خوانندگی

خوشا شیراز

نتایج مسابقه خوانندگی حین پخش برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ آذر ۱۳۹۶