سارا خانم 12 ساله در خوشاشیراز

خوشا شیراز

سارا خانم 12 ساله که فقط قادر به خواندن ذهن مادرش هست

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ آذر ۱۳۹۶