اصغر آقو در برنامه شمعدونی

شمعدونی

موضوع:آنتن دهی و مشکلات اپراتورها

برنامه شمعدونی
۱۲ آذر ۱۳۹۶