اصغرآقو

شمعدونی

آیتم طنز اصغرآقو با موضوع:مشکلات مربوط به بیمارستانها و برخورد و رسیدگی به بیماران

برنامه شمعدونی
۱۳ آذر ۱۳۹۶