هشتگ فارس -قسمت دوم

هشتگ فارس

 هشتك فارس

ويژه برنامه بررسى مسائل و مشكلات شهرى 

روزهاى فرد ساعت ١٩ 

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۱۴ آذر ۱۳۹۶