همدلی - قسمت دوم

کاشانه مهر

قسمت دوم از گفتگو درباره همدلی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ آذر ۱۳۹۶