آموزش بورس

کاشانه مهر

آموزش بورس توسط آقای دکتر برزگر در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ آذر ۱۳۹۶