محله ارم

شمعدونی

آیتم بچه محل اینبار به سراغ محله ارم رفته تا شما رو با این قسمت از شهر شیراز بیشتر آشنا کند.

برنامه شمعدونی
۱۶ آذر ۱۳۹۶