اصغر آقو و پرتقال

شمعدونی

آیتم طنز اصغر آقو با موضوع پرتقال های نرسیده موجود در بازار

برنامه شمعدونی
۱۶ آذر ۱۳۹۶