آیتم دور

خوشا شیراز

آیتم دور اینبار به سراغ دو توریست اتریشی و سوئدی رفته و از تجربیاتشون از سفر به شیراز پرسیده

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۸ آذر ۱۳۹۶