چه خبر

خوشا شیراز

آیتم چه خبر با اجرای سامان ارس خان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید