ترافیک شهری شیراز

هشتگ فارس

گفتگو در مورد مشکل ترافیک شهری شیراز در برنامه هشتگ فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۱۹ آذر ۱۳۹۶