وضعیت جاده کمربندی شیراز

هشتگ فارس

این قسمت از هشتگ فارس به مسئله جاده کمربندی فارس و مشکلات این معبر می پردازد 

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۲۲ آذر ۱۳۹۶