استاد صفری در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی استاد حسن صفری در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ آذر ۱۳۹۶