استاد صفری در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی استاد حسن صفری در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ آذر ۱۳۹۶