عوامل فیلم اشنوگل در خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی ابراهیم اصغری تهیه کننده  و علی جهانیان خواننده فیلم اشنوگل در برنامه ی خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید