امید نوروزی در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی امید نوروزی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ آذر ۱۳۹۶