اساتید دانشگاه در شمعدونی

شمعدونی

مهمانان این قسمت از شمعدونی

دكتر احمد عريان استاد تمام و معاون پژوهشي سابق دانشگاه شیراز ،رئيس سابق دانشگاه بوشهر

دكتر سيد احمد سجادی استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

برنامه شمعدونی
۲۶ آذر ۱۳۹۶