خلاقیت با نقاشی در کودکان

کاشانه مهر

گفتگو با سركار خانم تقوايى در رابطه با نقش نقاشی در خلاقیت کودکان در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ دی ۱۳۹۶