آب و کشاورزی در فارس

بازتاب

گفتگو با آقای محمد صادقی معاون بهبود تولیدات گیاهی ، جهاد کشاورزی فارس  و آقای داریوش مختاری کارشناس حوزه مدیریت منابع آب کشاورزی در برنامه بازتاب

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱۰ دی ۱۳۹۶