سرمه دوزی تزئینی

کاشانه مهر

آموزش سرمه دوزی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10