بازار طلا و ارز

کاشانه مهر

آموزش بورس توسط آقای دکتر برزیگر در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10