چیر کشیدن

خودمونی

آیتم طنز با لهجه شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۶ دی ۱۳۹۶