فرتلنگ

خودمونی

آموزش لهجه شیرازی در قالب آیتم طنز در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۶ دی ۱۳۹۶