گوهر خیراندیش قسمت اول

خوشا شیراز

گفتگوی گوهر خیراندیش در برنامه خوشاشیراز بخش اول

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۶ دی ۱۳۹۶