گوهر خیراندیش قسمت دوم

خوشا شیراز

گفتگوی گوهر خیراندیش در برنامه خوشاشیراز بخش دوم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۶ دی ۱۳۹۶