گوهر خیراندیش قسمت دوم

خوشا شیراز

گفتگوی گوهر خیراندیش در برنامه خوشاشیراز بخش دوم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۶ دی ۱۳۹۶