گفتگوی گوهرخیراندیش قسمت سوم

خوشا شیراز

گفتگوی گوهر خیراندیش در برنامه خوشاشیراز قسمت سوم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید