گفتگوی گوهرخیراندیش قسمت سوم

خوشا شیراز

گفتگوی گوهر خیراندیش در برنامه خوشاشیراز قسمت سوم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۶ دی ۱۳۹۶