آیتم چه خبر

خوشا شیراز

چه خبر در خوشاشیراز با اجرای سامان ارس خان

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید