دور قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم دور با اجرای امین رضایی قسمت دوم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید