نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند

خانه ملت

برنامه خانه ملت با حضور جناب آقای کرم پور نماینده مردم فیروزآباد فراشبند و قیرو کارزین  در مجلس شورای اسلامی 
 

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی