هیئات مذهبی

شهر راز

صحبتهای جناب آقای مختاری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هیئات مذهبی استان فارس

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۲۹ آبان ۱۳۹۵