نان و تغذیه

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر بابا جعفری متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با نان در سبد غذایی خانواده 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10