بگذر از من

به وقت ترانه

ترانه بگذر از من با صدای امیر شفیعی

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠