مادر زن سلام

خودمونی

آیتم طنز با موضوع سنت شیرازی به نام مادر زن سلام

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲۳ دی ۱۳۹۶