ترشباله

خودمونی

آیتم طنز با لهجه شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲۳ دی ۱۳۹۶