پرورش خلاقیت-مواد دور ریختنی

کاشانه مهر

گفنگو با خانم تقوایی در رابطه با پرورش خلاقیت در کودکان با استفاده از وسائل دور ریختنی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10