شهردار شهر صدرا در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی شهردار شهر صدرا در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۳ دی ۱۳۹۶