حامد طاها در خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی حامد طاها در برنامه خوشاشیراز:

من از خواننده های تازه کاری که با دهان بسته آواز می خوانند خوشم نمی آید

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۳ دی ۱۳۹۶