حامد طاها در خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی حامد طاها در برنامه خوشاشیراز:

من از خواننده های تازه کاری که با دهان بسته آواز می خوانند خوشم نمی آید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۳ دی ۱۳۹۶