خواننده ی شیرازی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

اجرای ترانه توسط آقای مرادی خواننده شیرازی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۳ دی ۱۳۹۶