هشتگ فارس

هشتگ فارس

 مشکلات منطقه کامفیروز جنوبی و قلعه باستانی شهرستان لارستان در این قسمت از هشتگ فارس مورد بررسی قرار میگیرد

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۲۴ دی ۱۳۹۶